10. 12. Julie

Zítra: Dana

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
Svoz odpadu komunální (popelnice)
29 30
Svoz odpadu tříděný (pytle)
1 2 3 4
5
Svoz odpadu komunální (popelnice)
6 7 8
Zasedání obecního zastupitelstva 2/2022
9 10 11
12
Svoz odpadu komunální (popelnice)
13 14 15 16 17 18
19
Svoz odpadu komunální (popelnice)
Svoz odpadu komunální (popelnice)
20 21 22 23
Nabídka dopravy na předvánoční nákup-SDH
24 25
26
Svoz odpadu komunální (popelnice)
27 28
Svoz odpadu tříděný (pytle)
29 30 31
Úprava ceníku vodného, stočného od 1. 1. 2023
1
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Občan > Zajímavosti, podnikající firmy

Zajímavosti, podnikající firmy

Charakteristika území

Celkový pohled od jihu

Geomorfologie a geologie

Dle geomorfologického členění je jižní okraj území součástí Pardubického úvalu, severozápadně přechází do Bělské pahorkatiny. Území obce se nachází v nadmořské výšce 230 – 267 m nad mořem. 

V celém zájmovém území se vyskytují druhohorní a čtvrtohorní útvary. Druhohorní jsou zastoupeny křídovými turonskými slíny, čtvrtohorní útvary sprašemi, stěrkopískovými překryvy a navápnitými nivními uloženinami. Slíny vystupují na povrch na svažitých polohách, na převážné části území jsou však překryty sprašovými překryvy. V údolních polohách drobných vodotečí se vyskytují nevápnité nivní uloženiny.

Klimatologie

Území náleží do oblasti charakterizovaném jako teplé, mírně suché, s mírnou zimou. Průměr ročních teplot je 8,5 °C, roční úhrn srážek činí 610 mm. Roční průběh teplot a srážek je podobný, s minimem v únoru a maximem v červenci. Délka vegetačního období je 168 dnů.

Pedologie

V závislosti na klimatu, geologickém podloží a výšce hladiny podzemní vody vznikly různé půdní typy.

Na podloží slínu vznikly slínovatky minerálně bohaté, jílovitohlinité, velmi málo propustné s velkou sorpční kapacitou s nepříznivým vodním režimem. Na sprašových překryvech vznikly hnědé půdy lehčího rázu, propustné chudší, hlinitopísčité až písčité. Jedná se o litogotrofní až mezotrofní hnědé půdy. Okrajově jsou zastoupeny naplavené půdy v blízkosti vodotečí a půdy glejové se stagnující vodou.

Hydrologie

Rybník Starý Rohoznic

Celé zájmové území spadá po povodí řeky Labe. Místní hydrogeologická siť je tvořena menšími potoky (Klechtávecký potok) a melioračními kanály. Tyto vodoteče jsou postupně vyústěny do soustavy rybníků, nacházejících se v rovinatém území v okolí Lázně Bohdaneč.

Na horním toku Klechtáveckého potoka, v lese nad Rohoznicí je Klechtávecký rybník. Vlastní rybník má vodní plochu 1,5 ha. Výška normální hladiny je udržována 0,8 m pod korunou hráze. Maximální retenční objem tedy činí 12 000 m3.

Rybník Starý Rohoznic

Biogeografie

Celý region, jehož součástí je i území obce Rohoznice, náleží do provincie středoevropských listnatých lesů. Jako nejnižší individuální biogeografická jednotka je sosiekoregoin (Polabská tabule). Jde o skupinu nízko položených, klimaticky nejteplejších sníženin. Má ráz akumulační roviny s rozsáhlými údolními nivami a plošinami říčních teras. Okraj má podobu ploché pahorkatiny.Bukvice lékařská a Zvonek brokvolistý

Na katastrálním území obce se nachází významný krajinný prvek – lesní porost Na Víně. Jedná se o teplomilnou doubravu s výskytem vzácných druhů rostlin. Roste zde např. lopuch hajní, bukvice lékařská, zvonek broskvolistý, hadí mord nízký, violka divutvárna a jiné. Lokalita má celkovou rozlohu cca 20 ha.

Katastrální území obce Rohoznice má výměru 348,3755 ha. Zemědělská půda představuje 245 ha, lesní půda 83 ha, vodní plochy 4 ha a zastavěné plochy 7 ha.

Kulturní památky

Bývalý lovecký zámečekV obci Rohoznice nejsou evidovány nemovité kulturní památky, ale nacházejí se zde dva objekty, na které stojí za to upozornit. Jedná se o pseudogotický  letohrádek v lese nad rybníkem, postavený v roce 1880,  a tvrziště v lese na horním konci rybníka.

Ze starších památek v obci lze upozornit na památník obětem 1. světové války  a  křížek.

 

Podnikání a hospodaření

RohoznicePo roce 1989 nastal v hospodářské oblasti návrat k soukromému podnikání a hospodaření. Působí zde i soukromé firmy, které zaměstnávají převážnou část místních obyvatel. Se zemědělskou výrobou je to  Agrodružstvo KLAS Křičeň  (živočišná a rostlinná výroba), soukromě hospodaří pan František Málek. Dlouhodobě tu působí firma  AGRESS, s.r.o. v č.p. 101 (vyrábí ocelové konstrukce, podesty do tubusů pro větrné elektrárny, sila, pontony, bunkry, plošiny, potrubní systémy atd.). Firma AGRESS má sídlo v Rohoznici. Již několik let zde působí v č.p. 102 firma  ATECH Bohemia a.s. (přední výrobce a dodavatel například automatických dveří všech typů, výrobce a dodavatel protipožárních i nepožárních hliníkových prosklených konstrukcí, stěn, oken, dveří, výkladců a fasád, dodavatel průmyslových a garážových vrat). Rovněž firma ATECH Bohemia má sídlo v Rohoznici. Halu č.p. 104 vedle této firmy vlastní firma ALUCAD Bohemia, s.r.o. (dodává hliníkové profily na míru i standardní profily). V Rohoznici má skladové prostory. Tato firma má bohužel sídlo v Pardubicích. Dále u nás podniká firma  HOPARD s.r.o., a sice v prostorách objektu č.p. 57. Ani firma HOPARD bohužel sídlo v Rohoznici nemá.

Prodejnu smíšeného zboží č.p. 89 provozovala firma HRUŠKA, spol. s r. o. se sídlem v Ostravě - Martinově. Nájemní smlouvu ale obci vypověděla a od 25. 4. 2022 je prodejna uzavřena. Zájemce o pronájem se nám nedaří sehnat.

Jsou tu i další menší firmy a drobní živnostníci – osoby samostatně výdělečně činné, kteří provozují nejrůznější služby.

Další zaměstnaní občané dojíždějí za prací do Lázní Bohdaneč, do Pardubic a do Hradce Králové.