20. 3. Světlana

Zítra: Radek

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Svoz komunálního odpadu (popelnice)
28 1 2 3 4 5
6
Svoz komunálního odpadu (popelnice)
7 8 9 10 11 12
13
Svoz komunálního odpadu (popelnice)
14 15 16 17 18 19
20
Svoz komunálního odpadu (popelnice)
21 22
Svoz tříděného odpadu (pytle)
23 24 25
XIII. Sportovní ples
26
27
Svoz komunálního odpadu (popelnice)
28 29 30 31
MÍSTNÍ POPLATKY - Informace pro občany
1
Pozvánka na Rohoznický DARMOŠLAP
Sběr velkobjemového a nebezpečného odpadu
2
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Občan > Zajímavosti, podnikající firmy

Zajímavosti, podnikající firmy

Charakteristika území

Celkový pohled od jihu

Geomorfologie a geologie

Dle geomorfologického členění je jižní okraj území součástí Pardubického úvalu, severozápadně přechází do Bělské pahorkatiny. Území obce se nachází v nadmořské výšce 230 – 267 m nad mořem. 

V celém zájmovém území se vyskytují druhohorní a čtvrtohorní útvary. Druhohorní jsou zastoupeny křídovými turonskými slíny, čtvrtohorní útvary sprašemi, stěrkopískovými překryvy a navápnitými nivními uloženinami. Slíny vystupují na povrch na svažitých polohách, na převážné části území jsou však překryty sprašovými překryvy. V údolních polohách drobných vodotečí se vyskytují nevápnité nivní uloženiny.

Klimatologie

Území náleží do oblasti charakterizovaném jako teplé, mírně suché, s mírnou zimou. Průměr ročních teplot je 8,5 °C, roční úhrn srážek činí 610 mm. Roční průběh teplot a srážek je podobný, s minimem v únoru a maximem v červenci. Délka vegetačního období je 168 dnů.

Pedologie

V závislosti na klimatu, geologickém podloží a výšce hladiny podzemní vody vznikly různé půdní typy.

Na podloží slínu vznikly slínovatky minerálně bohaté, jílovitohlinité, velmi málo propustné s velkou sorpční kapacitou s nepříznivým vodním režimem. Na sprašových překryvech vznikly hnědé půdy lehčího rázu, propustné chudší, hlinitopísčité až písčité. Jedná se o litogotrofní až mezotrofní hnědé půdy. Okrajově jsou zastoupeny naplavené půdy v blízkosti vodotečí a půdy glejové se stagnující vodou.

Hydrologie

Rybník Starý Rohoznic

Celé zájmové území spadá po povodí řeky Labe. Místní hydrogeologická siť je tvořena menšími potoky (Klechtávecký potok) a melioračními kanály. Tyto vodoteče jsou postupně vyústěny do soustavy rybníků, nacházejících se v rovinatém území v okolí Lázně Bohdaneč.

Na horním toku Klechtáveckého potoka, v lese nad Rohoznicí je Klechtávecký rybník. Vlastní rybník má vodní plochu 1,5 ha. Výška normální hladiny je udržována 0,8 m pod korunou hráze. Maximální retenční objem tedy činí 12 000 m3.

Rybník Starý Rohoznic

Biogeografie

Celý region, jehož součástí je i území obce Rohoznice, náleží do provincie středoevropských listnatých lesů. Jako nejnižší individuální biogeografická jednotka je sosiekoregoin (Polabská tabule). Jde o skupinu nízko položených, klimaticky nejteplejších sníženin. Má ráz akumulační roviny s rozsáhlými údolními nivami a plošinami říčních teras. Okraj má podobu ploché pahorkatiny.Bukvice lékařská a Zvonek brokvolistý

Na katastrálním území obce se nachází významný krajinný prvek – lesní porost Na Víně. Jedná se o teplomilnou doubravu s výskytem vzácných druhů rostlin. Roste zde např. lopuch hajní, bukvice lékařská, zvonek broskvolistý, hadí mord nízký, violka divutvárna a jiné. Lokalita má celkovou rozlohu cca 20 ha.

Katastrální území obce Rohoznice má výměru 348,3755 ha. Zemědělská půda představuje 245 ha, lesní půda 83 ha, vodní plochy 4 ha a zastavěné plochy 7 ha.

Kulturní památky

Bývalý lovecký zámečekV obci Rohoznice nejsou evidovány nemovité kulturní památky, ale nacházejí se zde dva objekty, na které stojí za to upozornit. Jedná se o pseudogotický  letohrádek v lese nad rybníkem, postavený v roce 1880,  a tvrziště v lese na horním konci rybníka.

Ze starších památek v obci lze upozornit na památník obětem 1. světové války  a  křížek.

 

Podnikání a hospodaření

RohoznicePo roce 1989 nastal v hospodářské oblasti návrat k soukromému podnikání a hospodaření. Působí zde i soukromé firmy, které zaměstnávají převážnou část místních obyvatel. Se zemědělskou výrobou je to  Agrodružstvo KLAS Křičeň  (živočišná a rostlinná výroba), soukromě hospodaří pan František Málek. Dlouhodobě tu působí firma  AGRESS, s.r.o. v č.p. 101 (vyrábí ocelové konstrukce, podesty do tubusů pro větrné elektrárny, sila, pontony, bunkry, plošiny, potrubní systémy atd.). Firma AGRESS má sídlo v Rohoznici. Již několik let zde působí v č.p. 102 firma  ATECH Bohemia a.s. (přední výrobce a dodavatel například automatických dveří všech typů, výrobce a dodavatel protipožárních i nepožárních hliníkových prosklených konstrukcí, stěn, oken, dveří, výkladců a fasád, dodavatel průmyslových a garážových vrat). Rovněž firma ATECH Bohemia má sídlo v Rohoznici. Halu č.p. 104 vedle této firmy vlastní firma ALUCAD Bohemia, s.r.o. (dodává hliníkové profily na míru i standardní profily). V Rohoznici má skladové prostory. Tato firma má bohužel sídlo v Pardubicích. Dále u nás podniká firma  HOPARD s.r.o., a sice v prostorách objektu č.p. 57. Ani firma HOPARD bohužel sídlo v Rohoznici nemá.

Prodejnu smíšeného zboží č.p. 89 provozovala firma HRUŠKA, spol. s r. o. se sídlem v Ostravě - Martinově. Nájemní smlouvu ale obci vypověděla a od 25. 4. 2022 je prodejna uzavřena. Zájemce o pronájem se nám nedaří sehnat.

Jsou tu i další menší firmy a drobní živnostníci – osoby samostatně výdělečně činné, kteří provozují nejrůznější služby.

Další zaměstnaní občané dojíždějí za prací do Lázní Bohdaneč, do Pardubic a do Hradce Králové.