18. 7. Drahomíra

Zítra: Čeněk

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
Svoz komunálního odpadu - popelnice
2 3 4 5 6 7
8 9 10
Svoz tříděného odpadu (pytle)
11 12 13 14
15
Svoz komunálního odpadu - popelnice
16 17
Obecní úřad - úřední hodiny DOVOLENÁ
Knihovna v obci Rohoznice - DOVOLENÁ
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
Svoz komunálního odpadu - popelnice
30 31
Zubní ordinace
Lékárna Dobřenice - otevírací doba léto 2024
1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > GDPR - Zpracování osobních údajů

GDPR - Zpracování osobních údajů

Informace k ochraně osobních údajů

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“). GDPR je zkratkou pro ,,Obecné nařízení na ochranu osobních údajů“.

Správce osobních údajů

Obec Rohoznice

Rohoznice 96, 533 41 Lázně Bohdaneč

IČ: 00274160

ID datové schránky: di8bsgt

telefon: +420 466 981 109

e-mail (podatelna): obec@rohoznice.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Tomáš Kaspřík

mobil: +420 606 650 293

e-mail: kasprik@gmail.com

POJMY

Subjekt údajů – fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují

Osobní údaj – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby

Citlivý údaj – zvláštní kategorie osobního údaje – osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby

Zpracovatel osobních údajů – každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce. Jedná se zejména o organizace, které spravují informační systémy

Účel zpracování osobních údajů – činnost, proces či aktivita, pro kterou je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat

Titul zpracování osobních údajů – zákonnost (legálnost) zpracování osobních údajů. PO zpracovává pouze osobní údaje subjektů údajů, pro které byla zmocněna zvláštním právním předpisem, nebo na základě dobrovolného smluvního ujednání, ve svém oprávněném zájmu, při výkonu veřejné moci nebo při plnění úkolu ve veřejném zájmu anebo na základě svobodného a informovaného souhlasu od subjektu údajů

Zdroje osobních údajů – fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, od kterého jsou osobní údaje získány

Příjemce osobních údajů – fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty

Zpracování osobních údajů – jakákoli operace s osobními údaji, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení

Automatizované zpracování osobních údajů subjektů ani profilování subjektů organizace nepraktikuje

PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a chráněny v souladu s Nařízením a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a rovněž s principy stanovenými v Nařízení. Jedná se o tyto principy (zásady):

 • Zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování.
 • Účelové omezení (zpracovávání osobních údajů jen pro určité a legitimní účely).
 • Minimalizace osobních údajů (dochází ke zpracovávání osobních údajů pouze v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k danému účelu).
 • Přesnost a aktuálnost (organizace dbá na to, aby nepřesné, chybné či neaktuální osobní údaje byly bezodkladně opraveny nebo vymazány).
 • Omezené uložení (osobní údaje jsou v organizaci uloženy po dobu ne delší, než je nezbytně nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány a dále dle schváleného spisového plánu správce pouze pro účely archivnictví v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy).
 • Integrita a důvěrnost (osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením).

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce může zpracovávat osobní údaje subjektů údajů na základě následujících právních titulů:

Plnění právní povinnosti

Právní předpis po správci požaduje, aby osobní údaje zpracovával, resp. aby prováděl určitou činnost, pro kterou je zpracování osobních údajů nezbytné. Tento právní titul je u správce, jakožto orgánu veřejné moci, velmi frekventovaný.

Výkon veřejné moci nebo plnění úkolu ve veřejném zájmu

Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Jedná se například o situace, kdy je správci dáno určité oprávnění stanovené v právním předpisu.

Plnění smlouvy

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro účely související s provedením opatření přijatých před uzavřením smlouvy nebo plněním smluvních vztahů obou smluvních stran, jedná se např. o zpracování osobních údajů za účelem uzavření nájemní smlouvy.

Oprávněný zájem

Právní titul oprávněného zájmu správce se uplatňuje u takových zpracování osobních údajů, kde převažují legitimní zájmy či práva správce nad zájmy či právy subjektu údajů, a to při zohlednění přiměřeného očekávání subjektů údajů na základě jeho vztahu se správcem. Jedná se např. o ochranu majetku správce, života a zdraví zaměstnanců, osob vstupujících do objektů správce.

Ochrana životně důležitého zájmu

V případě, kdy je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tento právní titul se využije pouze výjimečně v případě přírodních pohrom, nehod, požárů apod.

Souhlas

V případě, že správce zpracovává osobní údaje subjektu pro účely, které nelze zařadit pod účely uvedené výše, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany subjektu, který je projevem svobodné vůle. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, svobodné a nepodmíněné. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

PRÁVA SUBJEKTU

Subjekt údajů má právo na následující informace:

 • Informace o účelech a právním základu zpracování
 • Informace o kategoriích osobních údajů
 • Informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou osobní údaje předávány (včetně předávání do třetích zemí a mezinárodním organizacím a s tím souvisejícími zárukami ochrany)
 • Informace o plánované době, po kterou jsou osobní údaje uloženy
 • Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a informace o použitém postupu a důsledcích takového zpracování
 • Konkretizaci oprávněného zájmu správce
 • Informace o zdroji, ze kterého osobní údaje pocházejí

V případě, že by správce po dobu zpracování Vašich osobních údajů hodlal Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly poskytnuty, budete o tomto jiném účelu i dalších souvisejících skutečnostech vždy předem informován a dále bude postupováno v souladu s platnou legislativou.

Dále má subjekt údajů právo na:

 • Informaci, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům.
 • Opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, které se ho týkají, a to bez zbytečného odkladu.
 • Výmaz osobních údajů, které se ho týkají, a to bez zbytečného odkladu („právo být zapomenut“) v případech, kdy:
  1. osobní údaje již nejsou pro dané účely potřebné,
  2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány a neexistuje žádný další právní důvod zpracování,
  3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávnění důvody pro zpracování,
  4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
  6. pokud osobní údaje byly zpracovány v souvislosti nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti do věku 16 let.
 • Na omezené zpracování, a to v následujících případech:
  1. jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
  2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
  3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
  4. jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 • Na získání osobních údajů, které se ho týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a na předání těchto údajů jinému správci (právo na přenositelnost) v případě, že je zpracování založeno na souhlasu či smlouvě a zároveň probíhá pouze automatizovaně.
 • Podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, ID datové schránky: qkbaa2n).
 • Právo vznést námitku proti zpracování, pokud se zpracování osobních údajů zakládá na oprávněném zájmu správce nebo zpracování ve veřejném zájmu.

Práva subjektu údajů lze uplatňovat několika způsoby:

 • Osobně na pracovišti správce nebo pověřence po ověření totožnosti subjektu.
 • Písemně poštovní zásilkou na adrese správce nebo pověřence, kde podpis subjektu musí být úředně ověřen.
 • E-mailem správci nebo pověřenci, kde musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem.
 • Datovou schránkou.

Sešit k GDPR